Powołanie, to bezcenny dar od Pana Boga i tajemnica, którą trzeba w sobie odkrywać każdego dnia. W celu lepszego rozeznania własnego powołania proponujemy towarzyszenie duchowe i udział w spotkaniach organizowanych przez Ośrodek młodzieżowo-powołaniowy „Emaus”. 

Ten, kto czuje wezwanie do naśladowania Chrystusa na wzór św. Jana Bosko i pragnie jako kapłan lub brat zakonny ofiarować się Bogu poprzez zaangażowanie w posługiwanie młodzieży, zaproszony jest do rozpoczęcia formacji salezjańskiej. Pierwszym jej etapem jest prenowicjat. Jest to czas pogłębiania wyboru powołania salezjańskiego poprzez modlitwę, naukę, pracę i doświadczenie życia we wspólnocie zakonnej. Poprzedzony jest on systematycznym kontaktem z duszpasterzem powołań oraz uczestnictwem w zjazdach formacyjnych i rekolekcjach organizowanych w wyznaczonych terminach w ciągu roku. Odkrywanie swojego powołania jest bowiem procesem, który powinien prowadzić do podjęcia, w sposób wolny i świadomy, osobistej decyzji wiążącej się z zobowiązaniami na całe życie. Prośbę o przyjęcie do prenowicjatu wraz z wymaganymi dokumentami, kandydat powinien złożyć do końca maja duszpasterzowi odpowiedzialnemu za powołania (kontakt). Po rozpatrzeniu podania przez przełożonego zakonu, kandydat zostaje poinformowany o podjętej decyzji i w przypadku przyjęcia do prenowicjatu, także o szczegółach organizacyjnych dotyczących tego etapu formacji.

Ponieważ prenowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do nowicjatu, dlatego kończy się on pisemną prośbą kandydata o przyjęcie do nowicjatu, skierowaną do księdza inspektora. 

Miejsce i czas 

1) Indywidualny kontakt z duszpasterzem powołań (w ciągu roku) 

2) Spotkanie formacyjne w Kutnie-Woźniakowie (Wielki Post) [Temat: Pójdź za Mną! Czyli jak rozeznać powołanie?] 

3) Spotkanie formacyjne w Aleksandrowie Kujawskim [Temat: Pogłębienie świadomości powołaniowej (ja – zakonnik; ja – salezjanin)] 

4) Ogólnopolskie rekolekcje powołanie w Częstochowie (początek czerwca) 

5) Prenowicjat w Sokołowie Podlaskim (lipiec-sierpień) [Cel: Budowania tożsamości zakonnej i salezjańskiej, doświadczenia życia wspólnotowego i włączenia się w różne formy działalności apostolskiej] 

 Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do prenowicjatu skierowane do inspektora (przełożonego zakonu) pisane własnoręcznie;(wzór)
 • życiorys; (wzór)
 • ankietę personalną;
 • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (z aktualnymi datami);
 • odpis aktu urodzenia (z aktualną datą);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • opinię lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolną kartę zdrowia (jeśli kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza własnej parafii;
 • opinia przełożonego seminarium lub przełożonego wyższego instytutu zakonnego (jeśli kandydat wcześniej w nim przebywał);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przeszkodami kanonicznymi oraz przeciwwskazaniami prawa własnego zgromadzenia, które uniemożliwiają realizację powołania zakonnego i kapłańskiego;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • jedną fotografię.

Ankieta personalna i oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami prawa kanonicznego i zakonnego są udostępniane po skontaktowaniu się z odpowiedzialnym za prenowicjat. (patrz kontakt)